fbpx
Bulgarian BG English EN Russian RU

MILLITA.NET

Запиши се за бюлетина и бъди от първите, които ще получат промоции, нови продукти и безплатни подаръци!

Bulgarian BG English EN Russian RU

Политика за Поверителност

For not auto-generated English translation – scroll down

Тази Политика за поверителност описва как вашата лична информация се събира, използва и споделя, когато посещавате или правите покупка от https://millita.net („Сайтът“).

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЪБИРАМЕ

Когато посетите Сайта, ние автоматично събираме определена информация за вашето устройство, включително информация за вашия уеб браузър, IP адрес, часова зона и някои от бисквитките, които са инсталирани на вашето устройство. Освен това, докато сърфирате в сайта, ние събираме информация за отделните уеб страници или продукти, които разглеждате, какви уебсайтове или термини за търсене са ви насочили към сайта и информация за това как взаимодействате със сайта. Ние наричаме тази автоматично събрана информация „Информация за устройството“.

Ние събираме Информация за устройството, като използваме следните технологии:

– „Бисквитките“ са файлове с данни, които се поставят на вашето устройство или компютър и често включват анонимен уникален идентификатор. За повече информация относно бисквитките и как да деактивирате бисквитките, посетете http://www.allaboutcookies.org.
– „Регистрационни файлове“ проследяват действията, възникващи на сайта, и събират данни, включително вашия IP адрес, тип браузър, доставчик на интернет услуги, препращащи / изходни страници и печати за дата / час.
– „Уеб маяци“, „тагове“ и „пиксели“ са електронни файлове, използвани за записване на информация за това как разглеждате сайта.

Освен това, когато правите покупка или се опитвате да направите покупка чрез сайта, ние събираме от вас определена информация, включително вашето име, адрес за фактуриране, адрес за доставка, информация за плащане (номерата на кредитни карти се обработват от уебсайта на трета страна PayPal) , имейл адрес и телефонен номер. Ние наричаме тази информация „Информация за поръчка“.

Когато говорим за „Лична информация“ в тази Политика за поверителност, ние говорим както за Информация за устройството, така и за Информация за поръчки.

КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШАТА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ?

Ние използваме информацията за поръчката, която събираме като цяло, за да изпълним всички поръчки, направени чрез Сайта (включително обработка на информацията за плащанията ви, организиране на доставка и предоставяне на фактури и / или потвърждения на поръчките). Освен това използваме тази информация за поръчка за:
Общуванее с вас;
Проверка на нашите поръчки за потенциален риск или измама; и
Когато е в съответствие с предпочитанията, които сте споделили с нас, предоставяме ви информация или реклама, свързани с нашите продукти или услуги.

Ние използваме информацията за устройството, която събираме, за да ни помогне да открием потенциален риск и измами (по-специално вашия IP адрес) и по-общо за подобряване и оптимизиране на нашия сайт (например чрез генериране на анализи за това как нашите клиенти разглеждат и взаимодействат уебсайта и за оценка на успеха на нашите маркетингови и рекламни кампании).

СПОДЕЛЯНЕ НА ВАШАТА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Ние споделяме вашата лична информация с трети страни, за да ни помогнат да използваме вашата лична информация, както е описано по-горе. Например използваме Google Analytics, за да ни помогне да разберем как нашите клиенти използват сайта – можете да прочетете повече за това как Google използва вашата лична информация тук: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ . Можете също да се откажете от Google Analytics тук: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

И накрая, ние също можем да споделим Вашата Лична информация, за да се съобразим с приложимите закони и разпоредби, да отговорим на призовка, заповед за издирване или друго законно искане за информация, която получаваме, или да защитим по друг начин нашите права.

ПОВЕДЕНСКА РЕКЛАМА
Както е описано по-горе, ние използваме вашата лична информация, за да ви предоставяме целеви реклами или маркетингови комуникации, които смятаме, че могат да представляват интерес за вас. За повече информация за това как работи целевата реклама, можете да посетите образователната страница на Network Advertising Initiative („NAI“) на адрес http://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/how-does-it-work.

Можете да се откажете от насочена реклама чрез:

FACEBOOK – https://www.facebook.com/settings/?tab=ads
GOOGLE – https://www.google.com/settings/ads/anonymous

Освен това можете да се откажете от някои от тези услуги, като посетите портала за отказ на Digital Advertising Alliance на адрес: http://optout.aboutads.info/.

“НЕ ПРОСЛЕДЯВАЙ”
Моля, обърнете внимание, че ние не променяме практиките за събиране и използване на данни на нашия сайт, когато видим сигнал „Не проследявай“ от вашия браузър.

ВАШИТЕ ПРАВА
Ако сте европейски жител, имате право на достъп до лична информация, която съхраняваме за вас, и да поискате вашата лична информация да бъде коригирана, актуализирана или изтрита. Ако искате да упражните това право, моля, свържете се с нас чрез информацията за контакт по-долу.

Освен това, ако сте европейски жител, ние отбелязваме, че обработваме вашата информация, за да изпълним договори, които може да имаме с вас (например, ако направите поръчка чрез сайта), или по друг начин да преследваме нашите законни бизнес интереси, изброени по-горе. Освен това, имайте предвид, че вашата информация ще бъде прехвърлена извън Европа, включително в Канада и САЩ.

ЗАПАЗВАНЕ НА ДАННИ
Когато направите поръчка през сайта, ние ще поддържаме Вашата информация за поръчка за нашите записи, освен ако и докато не поискате да изтрием тази информация.

ПРОМЕНИ
Можем да актуализираме тази политика за поверителност от време на време, за да отразим например промените в нашите практики или поради други оперативни, правни или регулаторни причини.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС
За повече информация относно нашите практики за поверителност, ако имате въпроси или искате да подадете жалба, моля, свържете се с нас по имейл на xmillita [at] gmail.com

Последно обновена на: 24.03.2021


This Privacy Policy describes how your personal information is collected, used, and shared when you visit or make a purchase from https://millita.net (the “Site”).

PERSONAL INFORMATION WE COLLECT

When you visit the Site, we automatically collect certain information about your device, including information about your web browser, IP address, time zone, and some of the cookies that are installed on your device. Additionally, as you browse the Site, we collect information about the individual web pages or products that you view, what websites or search terms referred you to the Site and information about how you interact with the Site. We refer to this automatically-collected information as “Device Information.”

We collect Device Information using the following technologies:

– “Cookies” are data files that are placed on your device or computer and often include an anonymous unique identifier. For more information about cookies, and how to disable cookies, visit http://www.allaboutcookies.org.
– “Log files” track actions occurring on the Site, and collect data including your IP address, browser type, Internet service provider, referring/exit pages, and date/time stamps.
– “Web beacons,” “tags,” and “pixels” are electronic files used to record information about how you browse the Site.

Additionally, when you make a purchase or attempt to make a purchase through the Site, we collect certain information from you, including your name, billing address, shipping address, payment information (credit card numbers are processed by the third-party website PayPal), email address, and phone number. We refer to this information as “Order Information.”

When we talk about “Personal Information” in this Privacy Policy, we are talking both about Device Information and Order Information.

HOW DO WE USE YOUR PERSONAL INFORMATION?

We use the Order Information that we collect generally to fulfil any orders placed through the Site (including processing your payment information, arranging for shipping, and providing you with invoices and/or order confirmations). Additionally, we use this Order Information to:
Communicate with you;
Screen our orders for potential risk or fraud; and
When in line with the preferences you have shared with us, provide you with information or advertising relating to our products or services.

We use the Device Information that we collect to help us screen for potential risk and fraud (in particular, your IP address), and more generally to improve and optimize our Site (for example, by generating analytics about how our customers browse and interact with the Site, and to assess the success of our marketing and advertising campaigns).

SHARING YOUR PERSONAL INFORMATION

We share your Personal Information with third parties to help us use your Personal Information, as described above. For example, we use Google Analytics to help us understand how our customers use the Site–you can read more about how Google uses your Personal Information here: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. You can also opt-out of Google Analytics here: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Finally, we may also share your Personal Information to comply with applicable laws and regulations, to respond to a subpoena, search warrant or other lawful request for information we receive, or to otherwise protect our rights.

BEHAVIOURAL ADVERTISING
As described above, we use your Personal Information to provide you with targeted advertisements or marketing communications we believe may be of interest to you. For more information about how targeted advertising works, you can visit the Network Advertising Initiative’s (“NAI”) educational page at http://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/how-does-it-work.

You can opt-out of targeted advertising by:

FACEBOOK – https://www.facebook.com/settings/?tab=ads
GOOGLE – https://www.google.com/settings/ads/anonymous

Additionally, you can opt-out of some of these services by visiting the Digital Advertising Alliance’s opt-out portal at: http://optout.aboutads.info/.

DO NOT TRACK
Please note that we do not alter our Site’s data collection and use practices when we see a Do Not Track signal from your browser.

YOUR RIGHTS
If you are a European resident, you have the right to access personal information we hold about you and to ask that your personal information be corrected, updated, or deleted. If you would like to exercise this right, please contact us through the contact information below.

Additionally, if you are a European resident we note that we are processing your information in order to fulfil contracts we might have with you (for example if you make an order through the Site), or otherwise to pursue our legitimate business interests listed above. Additionally, please note that your information will be transferred outside of Europe, including to Canada and the United States.

DATA RETENTION
When you place an order through the Site, we will maintain your Order Information for our records unless and until you ask us to delete this information.

CHANGES
We may update this privacy policy from time to time in order to reflect, for example, changes to our practices or for other operational, legal or regulatory reasons.

CONTACT US
For more information about our privacy practices, if you have questions, or if you would like to make a complaint, please contact us by e-mail at xmillita[at]gmail.com

Updated on: 24.03.2021